Povinné informace dle §106/1999Sb.

Sestava dle 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Heřmanova Huť

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Heřmanova Huť vznikla v roce 1990 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18, odst. 2, písm.c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Poslání obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených zákony.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Organizační struktura

Samospráva - 15 členů zastupitelstva (více)
                        - 5 členů rady obce (více)
                        - 5 komisí a výborů (více)
Obecní úřad
starosta - Radek Lukáč
místostarosta - Ing. Přemysl Hofman
podatelna, matrika, CzechPoint - Olga Hejplíková
finanční oddělení - Lucie Pavezová
bytová správa, CzechPoint - Martina Sedláková (více)

Kontaktní spojení

Obecní úřad Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24 Heřmanova Huť

tel.: +420 377 893 179
fax: +420 377 893 189
email: podatelna@hermanovahut.cz
http://www.hermanovahut.cz

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24 Heřmanova Huť

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 11:00    11:30 - 17:30
Středa:   8:00 - 11:00    11:30 - 17:30
Čtvrtek:   8:00 - 11:00

Adresa e-podatelny

podatelna@hermanovahut.cz

Elektronické adresy

starosta: starosta@hermanovahut.cz
místostarosta: mistostarosta@hermanovahut.cz
účetní: uctarna@hermanovahut.cz
bytová správa: byty@hermanovahut.cz

datová schránka: ueabpbx

Případné platby lze poukázat

Obecní úřad Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24 Heřmanova Huť
Číslo účtu u ČS a.s. Nýřany 0725662319/0800
Veškeré místní poplatky lze zaplatit v pokladně OÚ

 00257753

DIČ

 CZ00257753

Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet

 rozpočty jsou uveřejněny zde

(9) Žádosti o informace

Žádosti o informace je možné podat:
- osobně v podatelně Obecního úřadu Heřmanova Huť (viz. 4.2,4.3)
- poštou na adresu Obecního úřadu Heřmanova Huť (viz. 4.1)
- telefonicky (viz. 4.4)
- e-mailem podatelna@hermanovahut.cz (viz. 4.7)

(10) Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost o informace je možné:
- osobně v podatelně Obecního úřadu Heřmanova Huť (viz. 4.2,4.3)
- poštou na adresu Obecního úřadu Heřmanova Huť (viz. 4.1)
- telefonicky (viz. 4.4)
- e-mailem podatelna@hermanovahut.cz (viz. 4.7)

(11) Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni dle charakteru informace, která byla požadována.
Proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná Rada obce, nebo starosta obce.
Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
 
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo Rady obce, se podávají prostřednictvím podatelny obce a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením Rady obce, Zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
 
3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu, či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a následně zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR v platném znění ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
 

(12) Formuláře

Formuláře a žádosti jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Heřmanova Huť

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postupy při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně nebo telefonicky na Obecním úřadě Heřmanova Huť.
Můžete použít náší elektronickou podatelnu.
Návody v elektronické podobě najdete na Portálu veřejné správy.

(14) Předpisy

 

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
Zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
Platné obecně závazné vyhlášky a směrnice, usnesení zastupitelstva obce

(14.2) Vydané právní předpisy

 Obecně závazné vyhlášky a směrnice.

(15) Úhrady za poskytování informací

 Nestanoveno

(16) Licenční smlouvy

 

(16.1) Vzory licenčních smluv

 

(16.2) Výhradní licence

V současné době nejsou obci Heřmanova Huť poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(17) Výroční zpráva

Doposud nebyl žádný písemný požadavek na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. Na dotazy občanů odpovídají zaměstnanci obecního úřadu ústně po celý rok. Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úřední desce obecního úřadu, obecním rozhlasem a na internetových stránkách obce.
Výroční zpráva r.2020
03.01.2024